ระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งาน

ระบบเครือข่าย / อีเมล์ / ระบบบริหารจัดการงบประมาณ(MBUD)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ช่องทางการยืนยันตัวตน
(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
สำหรับเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ที่มีบัญชีผู้ใช้งานระบบ DPIS 6
สำหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชัน ThaID

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้งานระบบ DPIS 6 และ แอปพลิเคชัน ThaID